• Hafta İçi : 09.00-13.00 14.00-18.00
  • +90 216 450 55 00
  • info@bilgeceosgb.com

SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

Yangın Eğitimi
SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

A/B/C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerinin, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından verilmesi yasal zorunluluktur.
Eğitim kurumumuzdan 220 saat eğitim alan (90 saat teorik 90 saat örgün eğitim ve 40 saat pratik) mühendis, mimar, teknik öğretmen, üniversitelerin 4 yıllık fizik,kimya lisans mezunları ile 2 yıllık İSG programını tamamlayanlar, Bakanlıkça yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 puan almaları halinde İş Güvenliği Uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.
İSGDEM, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından biri olarak 2010 yılından bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

1.
İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,

2. Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

3. Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,

4. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

5. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak,

6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,

7. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

8. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak,

9. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek,

10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,

11. İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak,

12. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

13. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,

14. İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak,

15. İş güvenliği uzmanı, işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

İş Kanununa göre İşyeri Hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak ve eğitim sonunda Genel Müdürlük tarafindan yaptırılacak sınavda başarılı olmak zorundadır.
Eğitim programının genel amacı;
İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlere, mesleki becerilerini işyerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini kazandırmaktır.
Temel Eğitim
Toplam eğitim süresi her seviye için 180 saat temel eğitim 40 saat staj (uygulama) olmak üzere toplam 220 saattir.
Belgelendirme
Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ

27 Kasım 2010 tarihli 27768 sayılı “İş yeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince;

MADDE 30- (2): İş yeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar.
Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

GEÇİCİ MADDE 3 (1) Belge alma tarihine göre, vize süresi dolmuş olan işyeri hekimlerinin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır. Bu eğitime, Çalışma Bakanlığı ve 16.12.2003 tarihinden önce Türk Tabipler Birliği tarafından sertifikalandırılmış olan işyeri hekimleri katılabilir. Bu eğitimin sonunda İşyeri hekimliği sertifikası geçerlilik süresi 5 yıl uzatılmış olur.


İLK YARDIM SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği’nde
tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen heryirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir olmak üzere sertifikalı temel ilk yardım eğitimi almış “ilk yardımcı” bulundurulması zorunludur.
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, T.C.Sağlık Bakanlığı eğitici sertifikalı eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü (112 Acil Şube Müdürlüğü) yetkilileri gözetiminde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan herkes, “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardımcı” olabilir.


AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ

16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ” kapsamında 31 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ” ile söz konusu işlerde çalışanların tamamının mesleki eğitim almış olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda gerçekleştirilecek eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler olması gerekmektedir.
İSGDEM, benzer nitelikte gerçekleştirdiği eğitimleri ve kursları işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda vermektedir.


ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

07/04/2004 tarih 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin zenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç emin etmekle yükümlüdürler.
İSGDEM, iş yerlerinde çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini deneyimli uzman kadrosuyla vermektedir.